Chọn số Online

(*) Tính năng trên đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu có bất tiện gì rất mong quý khách thông cảm

Hướng dẫn tìm kiếm

Bước 1: Nhập họ tên hoặc 1 câu khách hàng cần tìm. Ví dụ : Nguyễn Quang Hải, ILikeYou, Family...

Bước 2: Theo quy luật bấm số của bàn phím T9, các chữ cái được quy đổi theo số như sau:

  • - Số 2 thay cho các ký tự ABC
  • - Số 3 thay cho các ký tự DEF
  • - Số 4 thay cho các ký tự GHI
  • - Số 5 thay cho các ký tự JKL
  • - Số 6 thay cho các ký tự MNO
  • - Số 7 thay cho các ký tự PQRS
  • - Số 8 thay cho các ký tự TUV
  • - Số 9 thay cho các ký tự WXYZ
  • - Số 0 thay cho ký tự khoảng trắng
  • - Số 1 thay cho dấu chấm

Bước 3: Click chọn “TÌM KIẾM” khi bạn đã thiết lập xong các điều kiện tìm kiếm.